ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В ДГ „ЮРИЙ ГАГАРИН”, ГРАД ДОЛНА БАНЯ

Информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

Информация за процедура по издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

Процедура по издаване на УП-2 и УП-3

Заявление за издаване на УП

Заявление за издаване на удостоверение за получен брутен доход

Заявление за издаване на дубликат на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование

Декларация за освобождаване от такса