ДГ “Юрий Гагарин”, гр. Долна Баня

    ДГ “Юрий Гагарин” е създадено през 1964г. От м.април 1983г. детското заведение се помещава в новопостроена сграда в гр. Долна баня, ул. Новодомска” 10А. През 2019г. по “ Програма за развитие на селските райони 2014-2020″ е реконструирана, ремонтирана и благоустроена сградата на ДГ “ Юрий Гагарин“, в едно с прилежащото и дворно ст0панство.

   Разположено е сред красивата и чиста природа на Рила. Дейността в детското заведение се извършва по одобрена от МОМН учебно – възпитателна програма за деца от 2 до 7 годишна възраст. Ежегодно дейността в детското заведение се съгласува с всички промени и нови изисквания. За децата се грижи квалифициран персонал .

ВИЗИЯ:
ДГ “ Юрий Гагарин“ да бъде:

 • Място, където детето се чувства щастливо, защитено, разбрано и подкрепяно.
 • Предпочитана среда за 3-7 годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно – физическо развитие.
 • Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
 • Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

МИСИЯ:
Мисията на ДГ “ Юрий Гагарин“ е :

 • да подкрепя и вярва в потенциалните възможности на всяко дете;
 • да създава благоприятна позитивна и разнообразна среда за неговото развитие;
 • да мотивира учителите да реализират в най – висока степен уменията си ;
 • да стимулира и убеждава родителите и обществеността, че детската градина е необходима среда за пълноценно развитие на детето от предучилищна възраст.

ПРИОРИТЕТИ:

 • Изграждане на иновационна  образователна среда за достъп и равен шанс за предучилищно възпитание на всички деца.
 • Оптимизиране на възможностите на детското заведение да се превърне в център за образователна, културна и социална дейност не само като краен продукт, но като атмосфера, дух и начин на мислене за осъществяване на многостранни инициативи.
 • Създаване на условия и възможности за избор и включване на децата в значими дейности, адресирани към индивидуалните потребности : на децата / кътове, материална база, дейности, ателиета, школи/и на учителите / работна среда, поле за изява/.
 • Инициране на нов стил на управление за търсене и намиране на “ образователни ниши“, за приспособяване на детската градина към постоянно изменящата се среда; за стимулиране адекватна реакция на успехите и неуспехите.
 • Интегриране на децата със специални образователни потребности.
 • Активизиране на работата с родители.