проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“

проект BG05M2OP001-2.12-0001 „Образование за утрешния ден“

НП “ Осигуряване на съвременна образователна среда“, МОН, площадки за обучение по

БДП